Wyższa Szkoła Gospodarki

Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne


„Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”,  Nr 4

Decyzją Komisji Europejskiej, rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jego zasadniczym celem stało się zwrócenie uwagi i docenienie przez opinię publiczną wkładu, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze.     
Europejski Rok stał się także pretekstem do tego, aby zachęcić osoby mające wpływ na życie społeczne i polityczne Unii Europejskiej (UE) do podejmowania działań, które sprzyjałyby aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. W czasie tym postanowiono zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych kwestii, które mogłyby sprzyjać działaniom na rzecz „aktywnego starzenia się”. W pierwszej kolejności skoncentrowano się więc na „starzeniu się w dobrym zdrowiu”, „aktywnym udziale w życiu społecznym” i „spełnieniu w życiu zawodowym” oraz potrzebie większej „niezależności w życiu codziennym”.
Warte ciągłego podkreślania jest również to, że bez względu na swój wiek osoby starsze nieprzerwanie mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i dłużej cieszyć się życiem. Kluczem jest więc, aby znaleźć sposób na to, by jak najlepiej wykorzystać ich potencjał. Stąd też, nie tylko w 2012 r., ale przez cały czas aktywność osób starszych powinna być nieustannie wspierana. W szczególności powinno to objąć takie obszary jak: zatrudnienie, udział w życiu społecznym oraz samodzielne życie.
Działania na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej podejmowane są także przez Polskę. Na fakt ten, oprócz założeń Europejskiego Roku wpłynęły również działania związane z prowadzoną w ostatnich miesiącach analizą i debatą publiczną, mającą na celu identyfikację problemów osób starszych. Działania te są istotne przede wszystkim z punktu widzenia problemów społecznych i demograficznych występujących w Polsce, które mają szczególny wydźwięk na tle planów rozwojowych naszego państwa. Efektem tych działań jest Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych i na lata 2012-2013, w którym to dokonano analizy procesów demograficznych w Polsce. Podsumowano w nim poziom działalności społecznej osób starszych, poddano analizie sytuację dochodową gospodarstw domowych emerytów oraz oceniono proponowane formy edukacji dla osób starszych. Ważne było także przyjrzenie się budżetowi czasu wolnego osób starszych, a także zdrowiu i usługom kierowanym do tej grupy wiekowej. Efekty z realizacji zapisanych w Programie działań poznamy w 2014 r.

"UE-pse", Nr 4

 

„Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”,  Nr 3

 27 listopada 2009 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o ustanowieniu roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu (European Year of Volunteering Alliance (EYV). Rzeczpospolita Polska pozytywnie oceniła ten projekt, co znalazło odzwierciedlenie w decyzji rządu. W Polsce Koordynatorem Europejskiego Roku mianowane zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które powołało Międzysektorowy Zespół Roboczy ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. W jego skład weszli przedstawiciele różnych instytucji, począwszy od administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowisk biznesowych.
W trakcie Roku prowadzone będą akcje informacyjno-promocyjne, których celem będzie, z jednej strony, uświadomienie społeczeństwu, jaka jest rola wolontariatu, natomiast z drugiej zachęcenie do zaangażowania się obywateli w ten rodzaj aktywności. A znaczenie wolontariatu jest ogromne. Przynosi ono korzyści całemu społeczeństwu, przyczyniając się do budowania więzi między nimi. Sami zaś wolontariusze mają okazje nabyć nowe doświadczenia lub zrobić coś dla społeczeństwa. Zgodnie z danymi, ok. 20% obywateli Unii Europejskiej działa w wolontariacie.
W tej sytuacji Europejski Rok Wolontariatu ma na celu promować wolontariat i zachęcić większą liczbę osób do zaangażowania się w podobne działania, poprzez:
·    Ułatwienie podejmowania działalności w charakterze wolontariusza;
·    Nagradzanie wolontariuszy, na przykład poprzez uznawanie kwalifikacji, które nabywają w ramach swoich zadań;
·    Poprawę jakości wolontariatu dzięki szkoleniom i lepszemu dostosowaniu kwalifikacji do powierzanych zadań;
·    Uświadamianie społeczeństwu znaczenia wolontariatu.
Aby pomóc w realizacji wymienionych wyżej priorytetów Roku, Komisja Europejska podejmować będzie działania polegające na wymianie dobrych praktyk między władzami a organizacjami wolontariackimi państw członkowskich Unii Europejskiej. Oprócz promocji wolontariatu, ważne znaczenie odgrywać będą szkolenia dla wolontariuszy oraz skuteczne łączenie ich umiejętności z potrzebami wolontariackimi. Ponadto podjęte będą starania zmierzające do współpracy między organizacjami wolontariuszy a innymi sektorami, zwłaszcza przedsiębiorstwami. W czasie Europejskiego Roku Wolontariatu podejmowane będą także działania, mając na celu promocję przedsięwzięć poświęconych wolontariatowi. W obszar ten wpisuje się rocznik naukowy „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” - Nr 3, który w całości poświęcony został zagadnieniom Roku.

 Spis treści

 

„Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”,  Nr 2

Unia Europejska jest jednym z najbogatszych regionów na świecie. Nie zmienia to jednak faktu,  że aż 17% Europejczyków nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Dlatego też Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 roku, rok 2010 ogłoszony został Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, co stanowić ma uzupełnienie działań podejmowanych w ramamch otwartej metody koordynacji w obszarze zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej. Zgodnie z przewidywaniami w trakcie Roku mają zostać podjete inicjatywy, których celem będzie zwrócenie uwagu opinii publicznej na zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego, które dotykają obecnie 84 mln Europejczyków., w tym 2 mln Polaków. A problem jest wyjątkowo trudny i złożony, ponieważ bieda jest różna i ma różne oblicza. Tym zagadnieniom poświęcony został kolejny numer naszego wydawnictwa.

 "UE-pes", Nr 2

 

„Unia Europejska – społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty”,  Nr 1

Powstanie Unii Europejskiej oraz wdrażanie mechanizmów rozwojowych i integracyjnych Europy przyczyniły się nie tylko do pokojowego współistnienia między narodami, ale także do rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa socjalnego. Należy jednak zauważyć, że z biegiem czasu pierwotna idea trwałego pokoju będąca implikacją budowy jedności gospodarczej i politycznej Wspólnot wyblakła i utraciła siłę oddziaływania. Na skutek przemian wynikających z globalizacji wspieranej przez nowe technologie informatyczne i telekomunikacyjne oraz rosnącą konkurencję innych gospodarek światowych, a także pojawienie się strukturalnych barier wewnętrznych hamujących wzrost gospodarczy, na początku 2000 r. Unia Europejska stanęła przed koniecznością gruntownych przeobrażeń zgodnych z obowiązującymi modelami społecznymi. Potrzebę tę spotęgowały dodatkowo rozszerzenia, które stanowiły bezprecedensowe wyzwanie dla konkurencyjności i wewnętrznej spójności Unii. Dołączenie do Wspólnoty kolejnych dwunastu państw zaowocowało pogłębieniem dystansu w rozwoju gospodarczym, przesunięciem problemu nierówności na wschód kontynentu oraz zmianą sytuacji w polityce zatrudnienia i sferze pracy. W związku z powyższym zaplanowane przeobrażenia warunkujące dalszy rozwój Wspólnoty dotyczyć miały wszystkich aspektów życia ze szczególnym uwzględnieniem sfery gospodarczej i systemu społecznego, co stanowiło bezpośrednią konsekwencję identyfikacji źródeł słabości UE.
Próbą określenia jakości i stanu tych przeobrażeń oraz refleksją nad kierunkami rozwoju i przyszłością Wspólnoty będzie wydawnictwo „Unia Europejska – społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty”. Publikacja ta skierowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką europejską, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk akademickich oraz ośrodków zaangażowanych w propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, skupi się na przedstawianiu różnych aspektów funkcjonowania Unii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego i ekonomicznego wymiaru integracji oraz polskich konsekwencji uczestnictwa w tym procesie.
Pierwsza część cyklu wydawniczego „Unia Europejska – społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty”, publikacji Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct – Inowrocław i Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, poświęcona została koncepcji FLEXICURITY. Decyzja ta podyktowana została faktem, iż w ostatnich latach za największe osiągnięcie i jedną z najlepszych odpowiedzi na społeczno-ekonomiczne wyzwania stojące przed Europą, uważa się preferowany od wielu lat w Danii model elastycznego bezpieczeństwa, nazywany potocznie flexicurity lub strategią „postderegulacji”.

UE-pse, Nr 1

ci

kowa

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

 

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (nr 1)

Stopień doktora nauk ekonomicznych nadany został mu przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1980 roku. Habilitował się w 1994 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na podstawie rozprawy Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, za którą został wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. W styczniu 1995 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych uzyskał w 1999 roku. Na stanowisko profesora zwyczajnego UMK został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej w lutym 2001 roku.
Uzyskał wiele prestiżowych zagranicznych stypendiów badawczych, jak: Fundacji Humboldta (1987/1988 i 1990), Fundacji Commerzbanku (1989), dwa razy NATO Democratic Institutions Fellowship (1991-1993), Phare-COST (1993), Phare-ACE (1995) i Dekaban-Liddle Foundation (2000). W ramach tych stypendiów prowadził prace badawcze w renomowanych ośrodkach europejskich: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) w Norymberdze, Wissenschatszentrum für Sozialforschung (WZB) w Berlinie, a także w uniwersytetach niemieckich w Monachium, Bambergu, Saarbrücken, Oldenburgu oraz w uniwersytetach angielskich w Glasgow, Manchester, Warwick, Leicester i Hull.
Badania naukowe prof. Zenona Wiśniewskiego koncentrują się na problematyce pracy, zatrudnienia i rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz restrukturyzacji gospodarki. Opublikował ponad 160 prac naukowych. Jego bibliografia obejmuje trzy zwarte monografie naukowe, redakcję i współautorstwo 13 książek, artykuły w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, rozdziały w zagranicznych i krajowych pracach zbiorowych oraz raporty dla Komisji Unii Europejskiej. 51 jego prac zostało wydanych za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, RFN, Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii.
Najbardziej znanymi pozycjami w dorobku Profesora są jego ksiązki: Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej (Toruń 1999) oraz Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec (Toruń 1994). W monografii na temat deregulacji podjął - jako pierwszy w Polsce - problem optymalnego stopnia regulowania stosunków pracy, zwłaszcza tych, które mają dominujący wpływ na równowagę rynku pracy. Natomiast w książce dotyczącej polityki zatrudnienia i rynku pracy dokonał krytycznej oceny rozwiązań w socjalnej gospodarce rynkowej Niemiec. Analiza ta umożliwiła ocenę trafności różnych koncepcji polityki gospodarczej, w tym weryfikację przydatności teorii podażowej i popytowej w rozwiniętej gospodarce rynkowej. Rozważania te wzbogaciły myśl ekonomiczną i doprowadziły do sformułowania praktycznych wskazań dla polityki gospodarczej o istotnym i uniwersalnym znaczeniu.

Prof. dr hab. Ryszard Borowicz (Nr 2, 3)
Zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół socjologii edukacji i młodzieży, a także kwestii społecznych. Udział w kilku dużych projektach badawczych, m.in. badania longitudinalne (prowadzone od blisko 40 lat) nad drogami życiowymi 7,5 tys. osób; granty (badania samorządów – FAPA). Autor kilkunastu książek: 'Selekcje społeczne w toku kształcenia w szkole wyższej' (1976), 'Zakres i mechanizmy selekcji w szkolnictwie' (1983), 'Równość i sprawiedliwość społeczna. Studium na przykładzie oświaty' (1988), 'Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia' (2000), 'Kwestie społeczne: trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne?' (2008), 'Współobecne dyskursy' (2009 – red. naukowa) oraz około dwustu innych naukowych opracowań - artykuły w czasopismach indeksowanych na listach JCR oraz ERIH.
Nauczyciel akademicki poruszający się w obszarze pedagogiki (zwłaszcza społecznej) oraz socjologii (edukacji, młodzieży). Promotor wieluset prac magisterskich, a także blisko 20 doktorskich (wypromowani przed laty doktorzy są dzisiaj Profesorami: ekonomii – G. Krzyminiewska, pedagogiki – M. Dziemianowicz, socjologii – J. Kurzępa). Autor wielu recenzji prac doktorskich oraz habilitacyjnych, jak też wniosków o tytuł profesora. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (granty badawcze). Członek Rady Naukowej IRWiR PAN, kilku periodyków wydawanych przez różne ośrodki akademickie (Gdańsk, Kraków, Szczecin); od kilkunastu lat redaktor naczelny 'Kultury i Edukacji' (wysoko punktowanego kwartalnika ukazującego się w j. polskim, ale także angielskim oraz chińskim).

dr hab. Czesła Maj, Prof. UMCS (Nr 4)
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku adiunkta (Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie); dyscyplina naukowa: nauka o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, teoria polityki.
Zaintereso
wania badawcze: Teoria polityki, teoria stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, historia dyplomacji, socjologia stosunków międzynarodowych oraz instrumenty kształtowania międzynarodowej opinii publicznej.
Dorobek naukowy: ponad 50 publikacji, w tym m.in. 1 monografia („Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych", Lublin 1992), 2 publikacje pod redakcją oraz liczne artykuły naukowe. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.  

dr hab. Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka, Prof. UMK (Nr 4)

W 1995 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych po obronie pracy doktorskiej pt. „Zjawisko prostytucji – uwarunkowania i możliwości oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych”, której promotorem był prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki a recenzentami prof. dr hab. Bronisław Urban i prof. dr hab. Roman Ossowski. Stopień naukowy został nadany przez Radę Naukową Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
W 2012 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Zaintersowania badawcze: pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarna a ponadto problematyka dotycząca patologii społecznych, kryminologii i wiktymologii oraz sekty i subkultury dewiacyjne.
Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): Zainteresowania naukowe obejmują następujące obszary: Etiologiczne i fenomenologiczne aspekty zachowań dewiacyjnych (w tym także przestępczych) nieletnich dziewcząt i kobiet. W tym zakresie prowadziłam badania dotyczące uprawiania prostytucji przez nieletnie dziewczęta i kobiety a ponadto badania dotyczące przestępczości kobiet a w szczególności popełnianych przez nie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; Problematyka zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej z uwzględnieniem krzywdzenia dzieci oraz stosowania przemocy wobec kobiet w związkach; Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu a w szczególności zabójstwa oraz możliwości resocjalizacji sprawców.

 

RADA NAUKOWA „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”


Rada Naukowa rocznika naukowego „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” tworzona jest przez renomowane nazwiska polskich uczonych z wielu dyscyplin naukowych. W gronie tym znajdują się także przedstawiciele uczelni zagranicznych, co gwarantuje multidyscyplinarny charakter pisma.

Skład Rady Naukowej „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” (lipiec 2013 r.):
Prof. dr hab. Roman Bäcker – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Ryszard Borowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. Erol Esen – Akdeniz University in Antalya, Akdeniz Üniversitesi
Dr Dávid Lóránt – Károly Róbert College, Gyöngyös
Prof. dr hab. Zdzisław Mach – Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda – Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr Mathias Moersch – Hochschule Heilbronn
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr Aleksander Kozlov – Saint Petersburg State Polytechnical University
Prof. dr Mathias Moersch – Hochschule Heilbronn
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Szahaj – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Ryszard Zięba – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Zbigniew Czachór, prof. UAM – Uniwersytet Adam Mickiewicza
· Dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika


EDITORIAL BOARD OF ” European Union- social-economic perspectives” (2013):
Prof Roman Bäcker, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Ryszard Borowicz, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof. Erol Esen – Akdeniz University in Antalya, Akdeniz Üniversitesi
Dávid Lóránt, PhD – Károly Róbert College, Gyöngyös
Prof Zdzisław Mach, PhD – Jagiellonian University
Prof Krystyna Michałowska-Gorywoda, PhD – Warsaw School of Economics
Prof. Mathias Moersch, PhD – Hochschule Heilbronn
Prof Andrzej Kaleta, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Aleksander Kozlov, PhD – Saint Petersburg State Polytechnical University
Prof Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, PhD – University of Łódź
Prof Grażyna Ulicka, PhD – University of Warsaw
Prof Andrzej Szahaj, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Zenon Wiśniewski, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Ryszard Zięba, PhD – University of Warsaw
Zbigniew Czachór, PhD, Prof of UAM – Adam Mickiewicz University
Krzysztof Piątek, PhD, Prof of NCU – Nicolaus Copernicus University

Unia Europejska - Perspektywy społeczno-ekonomiczne - Wyższa szkoła Godpodarki
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ