Wyższa Szkoła Gospodarki

European Union - social-economic perspectives

The establishment of the European Union and implementation of European development and integration mechanisms contributed not only to the peaceful coexistence of the nations but also to the economic development and social security. However, it should be pointed out that in the course of time the primal idea of permanent peace constituting the implication of economic and political unity of the Community faded and lost its power of influence. As a result of transformations arising from globalisation supported by new IT and ICT technologies, growing competition of other world economies as well as the appearance of inner structural barriers inhibiting economic development, at the beginning of 2000 the European Union faced the necessity of thorough transformations in accordance with binding social models. The need was additionally intensified by the extensions, which constituted an unprecedented challenge for the competitiveness and inner unity of the European Union. Joining the Community by the next twelve countries resulted in the deepened distance in economic development, moving the problem of inequality towards the east of the continent and the change of situation in employment policy and sphere of work. Thus, planned transformations conditioning the further development of the Community were to concern all aspects of life with particular consideration of economic sphere and social system, which constituted a direct consequence of the identification of  EU’s weaknesses sources. 
The publication ‘The European Union – sociol-economic perspectives’ is an attempt of defining the quality and state of these transformations and reflection on the directions of the development and future of the Community. The publication is dedicated to the wide circle of readers interested in European issues with particular consideration of academic environments and centres engaged in propagating knowledge related to European integration. It will focus on different aspects of the Union’s functioning, especially within the range of social and economic dimension of integration and Polish consequences of the participation in the process.

European Union - social-economic perspectives, Vol. 4

 

European Union - social-economic perspectives, Vol. 3

 

European Union - social-economic perspectives, Vol. 2

 

European Union - social-economic perspectives, Vol. 1

 

 


ci

kowa

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

 

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (nr 1)

Stopień doktora nauk ekonomicznych nadany został mu przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1980 roku. Habilitował się w 1994 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na podstawie rozprawy Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, za którą został wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. W styczniu 1995 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych uzyskał w 1999 roku. Na stanowisko profesora zwyczajnego UMK został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej w lutym 2001 roku.
Uzyskał wiele prestiżowych zagranicznych stypendiów badawczych, jak: Fundacji Humboldta (1987/1988 i 1990), Fundacji Commerzbanku (1989), dwa razy NATO Democratic Institutions Fellowship (1991-1993), Phare-COST (1993), Phare-ACE (1995) i Dekaban-Liddle Foundation (2000). W ramach tych stypendiów prowadził prace badawcze w renomowanych ośrodkach europejskich: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) w Norymberdze, Wissenschatszentrum für Sozialforschung (WZB) w Berlinie, a także w uniwersytetach niemieckich w Monachium, Bambergu, Saarbrücken, Oldenburgu oraz w uniwersytetach angielskich w Glasgow, Manchester, Warwick, Leicester i Hull.
Badania naukowe prof. Zenona Wiśniewskiego koncentrują się na problematyce pracy, zatrudnienia i rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz restrukturyzacji gospodarki. Opublikował ponad 160 prac naukowych. Jego bibliografia obejmuje trzy zwarte monografie naukowe, redakcję i współautorstwo 13 książek, artykuły w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, rozdziały w zagranicznych i krajowych pracach zbiorowych oraz raporty dla Komisji Unii Europejskiej. 51 jego prac zostało wydanych za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, RFN, Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii.
Najbardziej znanymi pozycjami w dorobku Profesora są jego ksiązki: Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej (Toruń 1999) oraz Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec (Toruń 1994). W monografii na temat deregulacji podjął - jako pierwszy w Polsce - problem optymalnego stopnia regulowania stosunków pracy, zwłaszcza tych, które mają dominujący wpływ na równowagę rynku pracy. Natomiast w książce dotyczącej polityki zatrudnienia i rynku pracy dokonał krytycznej oceny rozwiązań w socjalnej gospodarce rynkowej Niemiec. Analiza ta umożliwiła ocenę trafności różnych koncepcji polityki gospodarczej, w tym weryfikację przydatności teorii podażowej i popytowej w rozwiniętej gospodarce rynkowej. Rozważania te wzbogaciły myśl ekonomiczną i doprowadziły do sformułowania praktycznych wskazań dla polityki gospodarczej o istotnym i uniwersalnym znaczeniu.

Prof. dr hab. Ryszard Borowicz (Nr 2, 3)
Zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół socjologii edukacji i młodzieży, a także kwestii społecznych. Udział w kilku dużych projektach badawczych, m.in. badania longitudinalne (prowadzone od blisko 40 lat) nad drogami życiowymi 7,5 tys. osób; granty (badania samorządów – FAPA). Autor kilkunastu książek: 'Selekcje społeczne w toku kształcenia w szkole wyższej' (1976), 'Zakres i mechanizmy selekcji w szkolnictwie' (1983), 'Równość i sprawiedliwość społeczna. Studium na przykładzie oświaty' (1988), 'Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia' (2000), 'Kwestie społeczne: trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne?' (2008), 'Współobecne dyskursy' (2009 – red. naukowa) oraz około dwustu innych naukowych opracowań - artykuły w czasopismach indeksowanych na listach JCR oraz ERIH.
Nauczyciel akademicki poruszający się w obszarze pedagogiki (zwłaszcza społecznej) oraz socjologii (edukacji, młodzieży). Promotor wieluset prac magisterskich, a także blisko 20 doktorskich (wypromowani przed laty doktorzy są dzisiaj Profesorami: ekonomii – G. Krzyminiewska, pedagogiki – M. Dziemianowicz, socjologii – J. Kurzępa). Autor wielu recenzji prac doktorskich oraz habilitacyjnych, jak też wniosków o tytuł profesora. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (granty badawcze). Członek Rady Naukowej IRWiR PAN, kilku periodyków wydawanych przez różne ośrodki akademickie (Gdańsk, Kraków, Szczecin); od kilkunastu lat redaktor naczelny 'Kultury i Edukacji' (wysoko punktowanego kwartalnika ukazującego się w j. polskim, ale także angielskim oraz chińskim).

dr hab. Czesła Maj, Prof. UMCS (Nr 4)
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku adiunkta (Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie); dyscyplina naukowa: nauka o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, teoria polityki.
Zaintereso
wania badawcze: Teoria polityki, teoria stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, historia dyplomacji, socjologia stosunków międzynarodowych oraz instrumenty kształtowania międzynarodowej opinii publicznej.
Dorobek naukowy: ponad 50 publikacji, w tym m.in. 1 monografia („Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych", Lublin 1992), 2 publikacje pod redakcją oraz liczne artykuły naukowe. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.  

dr hab. Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka, Prof. UMK (Nr 4)

W 1995 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych po obronie pracy doktorskiej pt. „Zjawisko prostytucji – uwarunkowania i możliwości oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych”, której promotorem był prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki a recenzentami prof. dr hab. Bronisław Urban i prof. dr hab. Roman Ossowski. Stopień naukowy został nadany przez Radę Naukową Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
W 2012 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Zaintersowania badawcze: pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarna a ponadto problematyka dotycząca patologii społecznych, kryminologii i wiktymologii oraz sekty i subkultury dewiacyjne.
Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): Zainteresowania naukowe obejmują następujące obszary: Etiologiczne i fenomenologiczne aspekty zachowań dewiacyjnych (w tym także przestępczych) nieletnich dziewcząt i kobiet. W tym zakresie prowadziłam badania dotyczące uprawiania prostytucji przez nieletnie dziewczęta i kobiety a ponadto badania dotyczące przestępczości kobiet a w szczególności popełnianych przez nie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; Problematyka zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej z uwzględnieniem krzywdzenia dzieci oraz stosowania przemocy wobec kobiet w związkach; Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu a w szczególności zabójstwa oraz możliwości resocjalizacji sprawców.

 

RADA NAUKOWA „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”


Rada Naukowa rocznika naukowego „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” tworzona jest przez renomowane nazwiska polskich uczonych z wielu dyscyplin naukowych. W gronie tym znajdują się także przedstawiciele uczelni zagranicznych, co gwarantuje multidyscyplinarny charakter pisma.

Skład Rady Naukowej „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” (lipiec 2013 r.):
Prof. dr hab. Roman Bäcker – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Ryszard Borowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. Erol Esen – Akdeniz University in Antalya, Akdeniz Üniversitesi
Dr Dávid Lóránt – Károly Róbert College, Gyöngyös
Prof. dr hab. Zdzisław Mach – Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda – Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr Mathias Moersch – Hochschule Heilbronn
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr Aleksander Kozlov – Saint Petersburg State Polytechnical University
Prof. dr Mathias Moersch – Hochschule Heilbronn
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Szahaj – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Ryszard Zięba – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Zbigniew Czachór, prof. UAM – Uniwersytet Adam Mickiewicza
· Dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika


EDITORIAL BOARD OF ” European Union- social-economic perspectives” (2013):
Prof Roman Bäcker, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Ryszard Borowicz, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof. Erol Esen – Akdeniz University in Antalya, Akdeniz Üniversitesi
Dávid Lóránt, PhD – Károly Róbert College, Gyöngyös
Prof Zdzisław Mach, PhD – Jagiellonian University
Prof Krystyna Michałowska-Gorywoda, PhD – Warsaw School of Economics
Prof. Mathias Moersch, PhD – Hochschule Heilbronn
Prof Andrzej Kaleta, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Aleksander Kozlov, PhD – Saint Petersburg State Polytechnical University
Prof Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, PhD – University of Łódź
Prof Grażyna Ulicka, PhD – University of Warsaw
Prof Andrzej Szahaj, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Zenon Wiśniewski, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Ryszard Zięba, PhD – University of Warsaw
Zbigniew Czachór, PhD, Prof of UAM – Adam Mickiewicz University
Krzysztof Piątek, PhD, Prof of NCU – Nicolaus Copernicus University

Unia Europejska - Perspektywy społeczno-ekonomiczne - Wyższa szkoła Godpodarki
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ