Wyższa Szkoła Gospodarki

O nas


Powstanie Unii Europejskiej (UE) oraz wdrażanie mechanizmów rozwojowych i integracyjnych Europy przyczyniły się nie tylko do pokojowego współistnienia między narodami, ale także do rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa socjalnego. Należy jednak zauważyć, że z biegiem czasu pierwotna idea trwałego pokoju będąca implikacją budowy jedności gospodarczej i politycznej UE wyblakła i utraciła siłę oddziaływania. Na skutek przemian wynikających z globalizacji wspieranej przez nowe technologie informatyczne i telekomunikacyjne oraz rosnącą konkurencję innych gospodarek światowych, a także pojawienie się strukturalnych barier wewnętrznych hamujących wzrost gospodarczy, na początku 2000 r. Unia Europejska stanęła przed koniecznością gruntownych przeobrażeń zgodnych z obowiązującymi modelami społecznymi. Potrzebę tę spotęgowały dodatkowo rozszerzenia, które stanowiły bezprecedensowe wyzwanie dla konkurencyjności i wewnętrznej spójności Unii. Dołączenie do UE kolejnych dwunastu państw zaowocowało pogłębieniem dystansu w rozwoju gospodarczym, przesunięciem problemu nierówności na wschód kontynentu oraz zmianą sytuacji w polityce zatrudnienia i sferze pracy. W związku z powyższym zaplanowane przeobrażenia warunkujące dalszy rozwój Unii dotyczyć miały wszystkich aspektów życia ze szczególnym uwzględnieniem sfery gospodarczej i systemu społecznego, co stanowiło bezpośrednią konsekwencję identyfikacji źródeł słabości UE.
Próbą określenia jakości i stanu tych przeobrażeń oraz refleksją nad kierunkami rozwoju i przyszłością UE będzie wydawnictwo „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne studia”. Skupi się ono na przedstawianiu różnych aspektów funkcjonowania Unii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego i ekonomicznego wymiaru integracji oraz polskich konsekwencji uczestnictwa w tym procesie.
W 2009 r., numer 1 wydawnictwa poświęcony został zagadnieniom modelu flexicurity, nr 2 (2010) dotyczył zagadnień Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, zaś zeszyt 3 (2011) zagadnieniom Europejskiego Roku Wolontariatu. Z kolei w roku 2012 numer 4 poświęcony został zagadnieniom Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W roku 2013 powstanie kolejny, 5 numer cyklu, który dotyczyć będzie zagadnień Europejskiego Roku Obywateli.
Wydawnictwo europejskie „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” skierowane zostało do szerokiego grona odbiorców, którym problematyka europejska nie jest obca, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk akademickich (uczelnie wyższe, biblioteki uczelniane, Centra Dokumentacji Europejskiej) oraz ośrodków zaangażowanych w propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej (m.in. Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, ośrodki Eurodesku, regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej).

 

PUNKTY DLA NASZYCH PUBLIKACJI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy komunikat zawierający spis czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Z radością informujemy, że znalazły się w nim czasopisma przygotowywane przez Centrum Europejskie/Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Wyższej Szkole Gospodarki:
· cykl wydawniczy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz przy WSG pt. Studia i analizy europejskie uzyskał 4 punkty;
· cykl wydawniczy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG pt. Unia Europejska - perspektywy społeczno ekonomiczne pojawił się w spisie po raz pierwszy z 1 punktem.
Zachęcamy do lektury obu publikacji, jak też do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów w 2014 r.
Więcej informacji:
· Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html


ci

kowa

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

 

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (nr 1)

Stopień doktora nauk ekonomicznych nadany został mu przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1980 roku. Habilitował się w 1994 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na podstawie rozprawy Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, za którą został wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. W styczniu 1995 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych uzyskał w 1999 roku. Na stanowisko profesora zwyczajnego UMK został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej w lutym 2001 roku.
Uzyskał wiele prestiżowych zagranicznych stypendiów badawczych, jak: Fundacji Humboldta (1987/1988 i 1990), Fundacji Commerzbanku (1989), dwa razy NATO Democratic Institutions Fellowship (1991-1993), Phare-COST (1993), Phare-ACE (1995) i Dekaban-Liddle Foundation (2000). W ramach tych stypendiów prowadził prace badawcze w renomowanych ośrodkach europejskich: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) w Norymberdze, Wissenschatszentrum für Sozialforschung (WZB) w Berlinie, a także w uniwersytetach niemieckich w Monachium, Bambergu, Saarbrücken, Oldenburgu oraz w uniwersytetach angielskich w Glasgow, Manchester, Warwick, Leicester i Hull.
Badania naukowe prof. Zenona Wiśniewskiego koncentrują się na problematyce pracy, zatrudnienia i rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz restrukturyzacji gospodarki. Opublikował ponad 160 prac naukowych. Jego bibliografia obejmuje trzy zwarte monografie naukowe, redakcję i współautorstwo 13 książek, artykuły w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, rozdziały w zagranicznych i krajowych pracach zbiorowych oraz raporty dla Komisji Unii Europejskiej. 51 jego prac zostało wydanych za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, RFN, Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii.
Najbardziej znanymi pozycjami w dorobku Profesora są jego ksiązki: Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej (Toruń 1999) oraz Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec (Toruń 1994). W monografii na temat deregulacji podjął - jako pierwszy w Polsce - problem optymalnego stopnia regulowania stosunków pracy, zwłaszcza tych, które mają dominujący wpływ na równowagę rynku pracy. Natomiast w książce dotyczącej polityki zatrudnienia i rynku pracy dokonał krytycznej oceny rozwiązań w socjalnej gospodarce rynkowej Niemiec. Analiza ta umożliwiła ocenę trafności różnych koncepcji polityki gospodarczej, w tym weryfikację przydatności teorii podażowej i popytowej w rozwiniętej gospodarce rynkowej. Rozważania te wzbogaciły myśl ekonomiczną i doprowadziły do sformułowania praktycznych wskazań dla polityki gospodarczej o istotnym i uniwersalnym znaczeniu.

Prof. dr hab. Ryszard Borowicz (Nr 2, 3)
Zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół socjologii edukacji i młodzieży, a także kwestii społecznych. Udział w kilku dużych projektach badawczych, m.in. badania longitudinalne (prowadzone od blisko 40 lat) nad drogami życiowymi 7,5 tys. osób; granty (badania samorządów – FAPA). Autor kilkunastu książek: 'Selekcje społeczne w toku kształcenia w szkole wyższej' (1976), 'Zakres i mechanizmy selekcji w szkolnictwie' (1983), 'Równość i sprawiedliwość społeczna. Studium na przykładzie oświaty' (1988), 'Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia' (2000), 'Kwestie społeczne: trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne?' (2008), 'Współobecne dyskursy' (2009 – red. naukowa) oraz około dwustu innych naukowych opracowań - artykuły w czasopismach indeksowanych na listach JCR oraz ERIH.
Nauczyciel akademicki poruszający się w obszarze pedagogiki (zwłaszcza społecznej) oraz socjologii (edukacji, młodzieży). Promotor wieluset prac magisterskich, a także blisko 20 doktorskich (wypromowani przed laty doktorzy są dzisiaj Profesorami: ekonomii – G. Krzyminiewska, pedagogiki – M. Dziemianowicz, socjologii – J. Kurzępa). Autor wielu recenzji prac doktorskich oraz habilitacyjnych, jak też wniosków o tytuł profesora. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (granty badawcze). Członek Rady Naukowej IRWiR PAN, kilku periodyków wydawanych przez różne ośrodki akademickie (Gdańsk, Kraków, Szczecin); od kilkunastu lat redaktor naczelny 'Kultury i Edukacji' (wysoko punktowanego kwartalnika ukazującego się w j. polskim, ale także angielskim oraz chińskim).

dr hab. Czesła Maj, Prof. UMCS (Nr 4)
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku adiunkta (Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie); dyscyplina naukowa: nauka o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, teoria polityki.
Zaintereso
wania badawcze: Teoria polityki, teoria stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, historia dyplomacji, socjologia stosunków międzynarodowych oraz instrumenty kształtowania międzynarodowej opinii publicznej.
Dorobek naukowy: ponad 50 publikacji, w tym m.in. 1 monografia („Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych", Lublin 1992), 2 publikacje pod redakcją oraz liczne artykuły naukowe. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.  

dr hab. Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka, Prof. UMK (Nr 4)

W 1995 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych po obronie pracy doktorskiej pt. „Zjawisko prostytucji – uwarunkowania i możliwości oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych”, której promotorem był prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki a recenzentami prof. dr hab. Bronisław Urban i prof. dr hab. Roman Ossowski. Stopień naukowy został nadany przez Radę Naukową Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
W 2012 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Zaintersowania badawcze: pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarna a ponadto problematyka dotycząca patologii społecznych, kryminologii i wiktymologii oraz sekty i subkultury dewiacyjne.
Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): Zainteresowania naukowe obejmują następujące obszary: Etiologiczne i fenomenologiczne aspekty zachowań dewiacyjnych (w tym także przestępczych) nieletnich dziewcząt i kobiet. W tym zakresie prowadziłam badania dotyczące uprawiania prostytucji przez nieletnie dziewczęta i kobiety a ponadto badania dotyczące przestępczości kobiet a w szczególności popełnianych przez nie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; Problematyka zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej z uwzględnieniem krzywdzenia dzieci oraz stosowania przemocy wobec kobiet w związkach; Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu a w szczególności zabójstwa oraz możliwości resocjalizacji sprawców.

 

RADA NAUKOWA „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”


Rada Naukowa rocznika naukowego „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” tworzona jest przez renomowane nazwiska polskich uczonych z wielu dyscyplin naukowych. W gronie tym znajdują się także przedstawiciele uczelni zagranicznych, co gwarantuje multidyscyplinarny charakter pisma.

Skład Rady Naukowej „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” (lipiec 2013 r.):
Prof. dr hab. Roman Bäcker – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Ryszard Borowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. Erol Esen – Akdeniz University in Antalya, Akdeniz Üniversitesi
Dr Dávid Lóránt – Károly Róbert College, Gyöngyös
Prof. dr hab. Zdzisław Mach – Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda – Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr Mathias Moersch – Hochschule Heilbronn
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr Aleksander Kozlov – Saint Petersburg State Polytechnical University
Prof. dr Mathias Moersch – Hochschule Heilbronn
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Szahaj – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Ryszard Zięba – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Zbigniew Czachór, prof. UAM – Uniwersytet Adam Mickiewicza
· Dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika


EDITORIAL BOARD OF ” European Union- social-economic perspectives” (2013):
Prof Roman Bäcker, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Ryszard Borowicz, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof. Erol Esen – Akdeniz University in Antalya, Akdeniz Üniversitesi
Dávid Lóránt, PhD – Károly Róbert College, Gyöngyös
Prof Zdzisław Mach, PhD – Jagiellonian University
Prof Krystyna Michałowska-Gorywoda, PhD – Warsaw School of Economics
Prof. Mathias Moersch, PhD – Hochschule Heilbronn
Prof Andrzej Kaleta, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Aleksander Kozlov, PhD – Saint Petersburg State Polytechnical University
Prof Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, PhD – University of Łódź
Prof Grażyna Ulicka, PhD – University of Warsaw
Prof Andrzej Szahaj, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Zenon Wiśniewski, PhD – Nicolaus Copernicus University
Prof Ryszard Zięba, PhD – University of Warsaw
Zbigniew Czachór, PhD, Prof of UAM – Adam Mickiewicz University
Krzysztof Piątek, PhD, Prof of NCU – Nicolaus Copernicus University

Unia Europejska - Perspektywy społeczno-ekonomiczne - Wyższa szkoła Godpodarki
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ